Villkor för köp och användning

 

Allmänna villkor för köp och användning

Följande villkor gäller mellan Apigy Inc, ägare av varumärket Lockitron, (i detta avtal kallad ’Lockitron’), och kunden (i detta avtal kallad ’Kunden’) för köp och användande av Lockitron s produkter och tillhörande tjänster. I Sverige representeras Lockitron av Fishrat AB.

DEFINITIONER

Användare: 

• avser de personer som är inlagda som användare i Tjänsten, och har inloggningsuppgifter till denna. 

Lockitron Bolt:

• avser den utrustning och dess eventuella tillbehör (så som exempelvis Lockitron Bridge) som Lockitron tillhandahåller Kunden för installation. Lockitron Bolt ägs normalt av Kunden om inget annat anges. 

Lockitron App:

• avser mobilappen som används för låsaccess, inbjudningar och loggar. 

Tjänsten:

• avser den kompletta tjänsten med Lockitron Bolt och Bridge, Lockitron App, tillhörande webbsidor och support.

Tjänstens geografiska användningsområde:

• Sverige

Allmänna användningsvillkor

1. Kunden måste vara minst 18 år.

2. Beviljande av leverans av Tjänsten beslutas ensidigt av Lockitron. 

3. Kunden kan tillåta flera individer åtkomst till och användning av Tjänsten i enlighet med dessa villkor. Kunden ansvarar gentemot Lockitron för att dessa Användare iakttar gällande villkor. 

4. Kundens förpliktelser kan inte överlåtas till annan utan Lockitrons skriftliga godkännande.

 

Ändring av Tjänsten

Lockitron äger rätt att ensidigt ändra Tjänstens innehåll och kommer att meddela Kunden detta genom information på hemsidan samt genom skriftlig underrättelse till Kundens angivna e-postadress. Kundens fortsatta användande av Tjänsten efter en sådan ändring innebär ett accepterande av ändringen. Om Kunden inte är nöjd med Tjänsten finns alltid möjligheten att säga upp densamma (se Avtals upphörande nedan).

 

Betalningsvillkor

Varje vara eller tjänst anges med pris i svenska kronor inklusive moms. I varukorgen visas det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalning sker i förskott via kreditkort eller banköverföring genom Stripe eller PayPal. Stripe samarbetar med VISA och MasterCard. Stripe är certifierad PCS-leverantör Level 1, vilket är den strängaste klassningen i branschen. All trafik går över HTTPS och alla banköverföringar krypteras genom TLS (Transport Layer Security). 

 

Leveranser

Beställda varor skickas normalt inom ett par dagar men senast inom tio dagar. Om en vara har avvikande leveranstid står detta angivet vid respektive vara, eller meddelas separat av Lockitron. Om leveranstiden avviker från det överenskomna meddelar Lockitron Kunden som då har rätt att utan kostnad häva köpet. För alla paket som inte hämtas ut förbehåller Lockitron sig rätten att debitera kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift. Kostnaden för detta är för närvarande 200 kronor.

 

Ångerrätt

Ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar från dess varan eller väsentlig del därav mottogs, men upphör om Kunden börjar använda Varan och/eller Tjänsten innan dess. Vid ånger skall Kunden meddela Lockitron via epost: support@lockitron.se För att ångerrätten skall gälla är Kunden skyldig att se till att varan håller samma goda skick som vid mottagandet. Detta gäller även varans förpackning.  Om varan skadas eller kommer bort på grund av vårdslöshet förloras ångerrätten. Vid ånger ska varorna skickas tillbaka till Lockitron. Returer sker på Kundens egen bekostnad om inte varan är defekt eller om Lockitron har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten eller ersättningsvaror så betalar Lockitron den nya frakten från Lockitron till Kunden. Vid ånger betalar Lockitron tillbaka vad Kunden har betalt för varan, snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då Lockitron tog emot returen av varan eller. Se även konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se

 

Kundens ansvar

Kunden ansvar för:

1. Installationen av Lockitron Bolt i enlighet med installationsanvisningen som Lockitron tillhandahåller och enligt Lockitrons rekommendationer och riktlinjer. Lockitron tillhandahåller alltså ingen installationsservice. Kan inte Kunden själv installera Lockitron Bolt, eller med hjälp av Lockitron Support, hänvisas Kunden att kontakta tredje part för installationshjälp.

2. Att via tredje part, tillhandahålla mobil internetförbindelse.

3. Kundens förlust av Lockitron Bolt eller reparationer som följer av till exempel skadegörelse, inbrottsförsök, brand, åska, inbrott, miljöpåverkan såsom felaktig temperatur eller fukt, överbelastning eller liknande bekostas av Kunden. Förlust eller skada befriar inte Kunden från sina förpliktelser enligt detta avtal.

4. Att spara befintliga låsdetaljer för återmontage om kunden väljer att montera ned Lockitron Bolt.

5. Att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder till skydd och säkerhet för sin person och egendom samt att förhindra otillåten åtkomst till Tjänsten samt till lösenord. Tjänsten får endast användas i enlighet med dessa villkor samt i enlighet med dokumentation och information som tillhandahålls av Lockitron. Kunden får inte använda Tjänsten på ett sådant sätt att Lockitrons hemsida eller andra delar av Tjänsten kan skadas eller överbelastas. Kunden får heller inte begå dataintrång i någon del av Tjänsten eller liknande olovlig handling. 

6. Att adressuppgifter och andra personliga uppgifter, särskilt e-postadress, som Kunden har lämnat till Lockitron är riktig. Ändringar av dessa uppgifter ska omgående registreras på Lockitrons webbsida.

7. Att omgående till Lockitron rapportera om misstanke föreligger att någon obehörig har fått tillgång till Kundens användarkonto.

 

Garanti och service

Lockitron garanterar följande:

1. Ett års kostnadsfri materialgaranti för Lockitron Bolt räknat från tidpunkten för köpet. Detta innebär att Lockitron under garantitiden kostnadsfritt reparerar eller byter ut hela eller delar av Lockitron Bolt om det inte fungerar, såvida detta inte beror på Kundens ovarsamhet eller underlåtelse att följa Lockitrons instruktioner för handhavande. Kunden är ansvarig för att meddela Lockitron om hela eller delar av Lockitron Bolt är ur funktion och måste göra detta innan garantitiden har löpt ut.

2. Att Tjänsten fungerar på angivet sätt förutsatt att Kunden handhar Tjänsten på korrekt sätt.

 

Support

Lockitron tillhandahåller support och kundtjänst via supportmejl: support@lockitron.se eller genom formulär på support webbsidor: help.lockitron.se. Öppettider är normala kontorstider.

 

Reklamation

Om Kunden önskar reklamera Lockitron Bolt eller delar därav på grund av att den inte uppfyller det som utlovats så skall sådan reklamation ske skriftligen på supportsidan på help.lockitron.se eller via epost till support@lockitron.se Lagstadgad reklamationsrätt är tre år från köpet, och vid godkänd reklamation återbetalar Lockitron kostnaden för Lockitron Bolt och frakten inom 30 dagar. Lockitron följer rekommendationer från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

 

Reklamation skall göras skriftligen till Lockitron inom skälig tid från det att fel eller brist upptäckts eller borde ha upptäckts.

 

Ansvarsbegränsningar

Utöver vad som anges i bestämmelsen om befrielsegrunder är Licensgivarens ansvar begränsat enligt följande:

1. Lockitron är inte skyldig att tillhandahålla Tjänsten om Kunden flyttar Lockitron Bolt till en plats som ligger utanför Tjänstens geografiska täckningsområde.

2. Lockitron ansvarar aldrig för indirekt skada eller annan följdskada såsom bortfall i arbetstid, resor eller produktionsbortfall.

3. Lockitron ansvarar inte för skada förorsakad av Lockitron Bolt eller Tjänsten.

4. Lockitron ansvarar ej gentemot Kunden för eventuella hinder i utnyttjandet av detta Avtal till följd av lagstiftning, tekniskt fel, myndighetsbeslut eller liknande orsak. Sådan begränsning berättigar således inte Kunden till någon ersättning.

5. Lockitron kan inte hållas ansvariga för funktionsbortfall som beror på problem med mobilnät eller uppkopplingen mellan Lockitron Bolt, Tjänsten och Lockitrons servrar, eller mellan olika delar i anläggningen.

6. Tjänsten är en kompletterande produkt och ersätter inte Kundens behov av att iaktta normal aktsamhet samt att teckna försäkringsskydd för inbrotts-, brand- och personskada samt andra försäkringsbehov som Kunden kan ha.

7. Lockitron ansvarar ej för Kundens förlust av data. 

 

Avtals upphörande

Avtalet börjar gälla när Kunden börjar använda Tjänsten och gäller till dess endera parten säger upp avtalet. Uppsägning av avtalet blir omedelbart gällande. Kunden äger alltid rätt att säga upp avtalet. Lockitron äger rätt att säga upp avtalet om Kunden bryter mot någon av bestämmelserna i avtalet.

 

Befrielsegrunder

Lockitron är inte ansvarig för fullgörande av åtagande enligt detta avtal om detta förhindras eller försvåras på grund av uteblivna leveranser från underleverantörer, eldsvåda, åsknedslag, exceptionella väderleksförhållanden såsom extrem nederbörd, störningar av digitala kommunikationsnät eller mobilnät, bortfall av eller störningar av elnätet, andra externa störningar på radiotrafik mellan de olika sensorerna och enheterna, lagbud, krigsliknande händelse, naturkatastrof, sabotage, eller hot om sabotage, uppror, strejk, lock-out, blockad eller annan arbetskonflikt, vare sig Lockitron är part i eller föremål för sådan åtgärd befrias Lockitron från skyldighet eller prestation enligt avtalet så länge det med hänsyn till omständigheterna erfordras. I sådana fall är Lockitron ej heller skyldig att utge skadestånd.

 

Data avseende Tjänsten

All data i Tjänsten ägs av Lockitron. Lockitron har under normala omständigheter inte rätt att titta på data som rör aktuell låsstatus, förutom vid följande tillfällen:

1. Efter slutförd installation av Lockitron Bolt och Tjänst då Kunden begärt att Lockitron skall godkänna installationen.

2. Då Kunden begärt hjälp från Lockitron, och Lockitron behöver inspektera data för att kunna hjälpa Kunden.

3. Om Lockitron Bolt och/eller Tjänsten uppvisar onormalt hög öppningsfrekvens, och Lockitron behöver inspektera loggar för att kunna analysera orsaken.

 

Personuppgifter

Personuppgiftslagen (PUL) har sin grund i ett EU-direktiv och syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. I och med användandet av Tjänsten bemyndigar Kunden Lockitron att lagra, bearbeta och använda data som genereras såsom loggar och händelser i Tjänsten, namn, företag, bransch, postadress, e-mail adress, frågor och svar, samt övrig information som behövs för att tillhandahålla Tjänsten, besvara Kundens frågor, och hantera aktiviteter såsom marknadsföring av Tjänsten. Lockitron använder sådan registrerad data i enlighet med dessa villkor och i enlighet med Personuppgiftslagen. Lagring av Kundens uppgifter kan komma att ske på en server utanför EU. Lockitron kan också komma att använda tredjepartsföretag för underhåll och/eller utveckling av produkter och tjänster och då kan personlig information överföras till detta tredjepartsföretag för behandling av information för Lockitron s räkning. Informationen får dock endast användas för Lockitrons räkning, och aldrig säljas eller ges ut till tredje part för andra syften än att marknadsföra och tillhandahålla Tjänsten. Kunden har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som registrerats om Kunden. Informationen som lagras rörande köp- och orderhistorik lagras på kundportalen i webbshoppen. Skulle den vara felaktig så kan Kunden kontakta Lockitron kundtjänst.

 

Ändringar och tillägg

Lockitron äger rätt att ändra de allmänna villkoren i Tjänsten genom att skriftligen underrätta Kunden via dennes angivna e-postadress. Sådant meddelande anses mottaget efter tre dagar varefter ändringarna blir gällande. 

 

Lockitron äger även rätten att överföra sina skyldigheter och rättigheter i enlighet med detta avtal, i dess helhet eller delvis, till annan part.

 

Rubriker

Indelningen av avtalet i olika avsnitt och åsättande av rubriker ska inte påverka avtalets tolkning.

 

Passivitet

Lockitrons underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till avtalet ska inte innebära att Lockitron har frånfallit sin rätt i sådant avseende. 

 

Fullständig reglering

Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor.

 

Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske.

 

Tillämplig lag och tvister

På detta avtal ska svensk lag tillämpas och tvister ska avgöras av allmän domstol.

 

GENOM ANVÄNDANDE AV LOCKITRONS PRODUKTER OCH TJÄNSTEN BEKRÄFTAR JAG ATT JAG HAR TAGIT DEL AV OCH FÖRSTÅR DESSA ANVÄNDARVILLKOR I SIN HELHET, SAMT INSTÄMMER I DESSA.